Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar en de cliënt binnen praktijk Ouderenpsycholoog aan Huis.

Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet-annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Deze kosten worden doorgaans niet vergoed door uw zorgverzekeraar en zijn dan ook voor eigen rekening. 

Artikel 3
De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en kan de behandelaar rente in rekening brengen van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom, zolang de cliënt niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet.

Artikel 5
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Een tweede en tevens laatste betalingsherinnering zal worden verstuurd wanneer er niet binnen 7 dagen wordt voldaan aan de eerste betalingsherinnering. Voor het verzenden van deze tweede en tevens laatste betalingsherinnering kan een bedrag van 7,50 euro aan de cliënt in rekening gebracht worden.

Artikel 6
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van 25 euro.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.her